Wettelijke kennisgeving

Lees aandachtig de volgende juridische mededeling over de vestasecurity.eu website

1. Algemene aspecten

1.1. Gegevens ter identificatie van de “aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij”.

Let op. – Artikel 10 van Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), in het kort, vereist de identificatie van wie de eigenaar(s) is (zijn) van de website waarop informatie over diensten of producten wordt aangeboden of, in voorkomend geval, elektronische handel wordt gedreven. Deze wet beschouwt hen dus als “dienstverleners van de informatiemaatschappij” en zij zijn verplicht: <<1. Onverminderd de informatievereisten die in de geldende regelgeving zijn vastgelegd, moet de dienstverlener van de informatiemaatschappij over middelen beschikken waarmee zowel de afnemers van de dienst als de bevoegde instanties permanent, gemakkelijk, rechtstreeks en gratis langs elektronische weg toegang kunnen krijgen tot de volgende informatie: a) zijn naam of bedrijfsnaam; zijn woon- of verblijfplaats of, bij gebreke daarvan, het adres van een van zijn permanente vestigingen in Spanje; zijn e-mailadres en alle andere informatie die een rechtstreekse en effectieve communicatie met hem mogelijk maakt. b) De gegevens van hun inschrijving in het handelsregister waarin zij in voorkomend geval zijn ingeschreven of van enig ander openbaar register waarin zij zijn ingeschreven voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid of uitsluitend met het oog op de openbaarheid….>>

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij u hierbij dat VESTA by Climax – Security Systems, de inhoud van de website vestasecurity.eu beheert.

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u een e-mail sturen naar: info@vestasecurity.eu.

1.2. Aanvaarding en geldigheid van de algemene en bijzondere voorwaarden

Both the navigation and the use and / or ordering of any of the products offered on this website attributes to you the status of User and assumes your full and unreserved acceptance of each and every one of the General Conditions and, in its case, Individuals in force at the time you as a user access the Web page.

VESTA by Climax – Beveiligingssystemen. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie, configuratie en inhoud van de website eenzijdig uit te breiden en te wijzigen, alsook de presentatie, configuratie, technische specificaties en diensten van de website tijdelijk op te schorten.

 

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

2.1. Gebruiksverplichtingen

In het algemeen is de Gebruiker verplicht de onderhavige voorwaarden en gebruiksvoorwaarden na te leven, en altijd te handelen in overeenstemming met de wet, de goede gebruiken en de eisen van goede trouw, met de zorgvuldigheid die past bij de aard van de dienst waarvan hij gebruik maakt, en zich ervan te onthouden deze website te gebruiken op een manier die de normale werking ervan, het eigendom of de rechten van de eigenaar (VESTA by Climax – Security Systems), van de overige Gebruikers of, in het algemeen, van derden kan belemmeren, beschadigen of aantasten.

In het bijzonder, en zonder dat dit een beperking inhoudt van de verplichting die de Gebruiker in het algemeen op zich neemt overeenkomstig het vorige punt, verbindt de Gebruiker zich ertoe om bij het gebruik van deze website:

  • Indien deze worden verstrekt, moet de Gebruiker de “Gebruikersnaam” en het “Wachtwoord” die door VESTA by Climax – Security Systems worden verstrekt, als identificatie- en toegangselementen voor de verschillende op de website aangeboden diensten, op adequate wijze beschermen en zich ertoe verbinden het gebruik ervan niet af te staan of derden er geen toegang toe te verlenen, waarbij hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik ervan.
  • Op of via de website geen informatie of materiaal in te voeren, op te slaan of te verspreiden dat lasterlijk, beledigend, obsceen, bedreigend, xenofoob is, aanzet tot geweld of discriminatie op grond van ras, geslacht, ideologie of godsdienst of dat op enigerlei wijze de goede zeden, de openbare orde, de grondrechten, de openbare vrijheden, de eer, de persoonlijke levenssfeer of het imago van derden schendt en, in het algemeen, in strijd is met de geldende Spaanse wetgeving en die van het land van verblijf.
  • Via de website geen computerprogramma, gegevens, virus, code of enig ander bestand in te voeren, op te slaan of te verspreiden die schade of enige vorm van wijziging kunnen veroorzaken aan de website, aan een van de diensten, of aan een van de apparatuur, systemen of netwerken van VESTA by Climax – Security Systems van een gebruiker, of in het algemeen van een derde, die de normale werking ervan kunnen verhinderen.
  • De gegevens, informatie, programma’s, elektronische documenten of in het algemeen de bestanden van VESTA by Climax – Security Systems van de Gebruikers of van derden niet te vernietigen, te wijzigen, voor gebruik aan te wenden, onbruikbaar te maken of te beschadigen.

VESTA by Climax – Security Systems kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Voorwaarden en de eventuele Bijzondere Voorwaarden wijzigen door deze wijzigingen op de website te publiceren zodat de Gebruikers er kennis van kunnen nemen.

2.2. Vrijstelling van aansprakelijkheid

VESTA by Climax – Security Systems is niet aansprakelijk:

  • In het algemeen, met betrekking tot ongepast gebruik van haar website. De gebruikers moeten het op de juiste manier gebruiken, in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, en de eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik.
  • Wat betreft mogelijke technische tekortkomingen. VESTA by Climax – Security Systems is in geen geval aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening als gevolg van storingen in het elektriciteitsnetwerk, in het netwerk van de gegevensverbinding, in de server of in andere diensten.
  • Wat betreft de toegang van derden tot uw systeem. VESTA by Climax – Security Systems neemt de nodige technische voorzorgsmaatregelen om de geraadpleegde gegevens en informatie te beschermen, maar is niet aansprakelijk voor de handelingen van derden die zich, in strijd met de vastgestelde veiligheidsmaatregelen, toegang verschaffen tot voornoemde gegevens.
  • VESTA by Climax – Security Systems investeert voortdurend in technologische middelen om het risico van virussen en soortgelijke software en ongeoorloofde inhoud in haar informatiesystemen tot een minimum te beperken. Niettemin is de Gebruiker zich ervan bewust dat hij zijn eigen maatregelen moet nemen om de schade veroorzaakt door ongeoorloofde software, virussen, Trojaanse paarden en elke vorm van software bekend als mal-ware te minimaliseren, waardoor VESTA by Climax – Security Systems wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de insluiting van malware in de behandelingen die op deze website worden aangeboden.

 

2.3. Gebruik van hyperlinks

Internetgebruikers die links van hun eigen websites naar de webpagina willen aanbrengen, moeten aan de onderstaande voorwaarden voldoen, zonder dat het negeren van deze voorwaarden zich onttrekt aan de verantwoordelijkheden die uit de wet voortvloeien.

De link verwijst alleen naar de homepage of hoofdpagina van de website, maar mag deze op geen enkele wijze reproduceren (inline links, kopiëren van teksten, afbeeldingen, enz.). In overeenstemming met de op een bepaald moment geldende wetgeving is het in alle gevallen verboden om frames van welke aard dan ook op te stellen die de website omringen of die het mogelijk maken om de inhoud te bekijken via andere internetadressen dan die van de website en, in ieder geval, wanneer ze worden weergegeven samen met inhoud die geen deel uitmaakt van de website op een zodanige manier dat ze op een andere manier kunnen worden gebruikt: (I) bij gebruikers fouten, verwarring of misleiding veroorzaakt of kan veroorzaken ten aanzien van de werkelijke oorsprong van de dienst of de Inhoud; (II) een daad van oneerlijke vergelijking of imitatie inhoudt; (III) dient om te profiteren van de merkreputatie en het prestige van VESTA by Climax – Security Systems; of (IV) anderszins verboden door de toepasselijke wetgeving.

Vanaf de pagina die de link introduceert, mogen geen onjuiste, onnauwkeurige of incorrecte uitspraken over VESTA by Climax – Security Systems, haar directie, werknemers, klanten of de kwaliteit van de geleverde diensten worden gedaan.

In geen geval wordt op de pagina waar de link staat vermeld dat VESTA by Climax – Security Systems toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de link of dat zij anderszins de diensten van de afzender sponsort, ermee samenwerkt, deze controleert of er toezicht op houdt.

Het gebruik van enig woord, grafisch of gemengd merk of enig ander onderscheidend teken van VESTA by Climax – Security Systems binnen de website van de afzender is verboden, behalve in gevallen die bij wet zijn toegestaan of door VESTA by Climax – Security Systems uitdrukkelijk zijn toegestaan en op voorwaarde dat in deze gevallen een directe link naar de website is toegestaan op de wijze als bepaald in deze clausule.

De pagina die de link legt, moet de wet getrouw naleven en mag in geen geval eigen inhoud of die van derden aanbieden of daarnaar verwijzen: (I) onwettig, schadelijk of in strijd met de goede zeden zijn (pornografisch, gewelddadig, racistisch, enz.); (II) bij de Gebruiker de onjuiste indruk wekken of kunnen wekken dat VESTA by Climax – Security Systems de ideeën, verklaringen of uitingen, legaal of illegaal, van de afzender onderschrijft, onderschrijft of op enigerlei wijze ondersteunt; (III) ongepast of niet relevant zijn voor de activiteit van de afzender gezien de plaats, de inhoud en het onderwerp van de website van de afzender. Evenzo zal de gebruiker ervan afzien op de website een hyperlink (hierna “link” genoemd) op te nemen naar een website die ongeoorloofde informatie of inhoud bevat die in strijd is met de goede zeden en de openbare orde.

 

2.4. Intellectuele en industriële eigendom

De structuur, het ontwerp en de presentatievorm van de op deze website beschikbare elementen (grafieken, beelden, foto’s, monsters en materialen die daarin voorkomen, industriële technologieën, bestanden, logo’s, kleurencombinaties en elk element dat vatbaar is voor bescherming) zijn beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten die eigendom zijn van VESTA by Climax – Security Systems of waarvoor de overeenkomstige gebruiksrechten zijn verkregen.

De reproductie, transformatie, verspreiding, openbare mededeling, terbeschikkingstelling aan het publiek en, in het algemeen, elke andere vorm van gedeeltelijke of volledige exploitatie van de in het vorige punt bedoelde elementen is verboden. Voor de publicatie ervan op andere websites of in andere digitale of schriftelijke media is de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de website vereist en in elk geval moet daarin uitdrukkelijk worden verwezen naar het eigendom van de bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten van VESTA by Climax – Security Systems.

Het gebruik van onderscheidingstekens (merken, handelsnamen) is niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaars.

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door VESTA by Climax – Security Systems, zijn links naar “eindpagina’s”, “frames” en andere soortgelijke manipulaties toegestaan. Links moeten altijd naar de homepage van de website gaan.

 

2.5. Bevoegdheid en toepasselijk recht

De voorwaarden die gelden voor deze website en alle relaties die daaruit kunnen voortvloeien, worden gewaarborgd door het Spaanse recht.

Elk geschil dat voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Madrid.

©2020 VESTA by Climax – Security Systems Alle rechten voorbehouden.